Säännöt

Yhdistyksen säännöt pdf-muodossa:
säännöt.pdf

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi: Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry

2. Yhdistyksen kotipaikka: Tampere

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on vaalia rakennuskulttuuria, rakennusperinnön hoitoa ja olemassa olevaa rakennuskantaa Pirkanmaalla. Yhdistys edistää rakennusten laadukasta ja arvot huomioon ottavaa kunnossapitoa ja korjaamista. Yhdistys edistää rakennuskulttuuriin liittyvien osaajien ammattitaidon kehittymistä ja näkyvyyden lisäämistä sekä erilaisten rakennuskulttuuriin liittyvien taitojen ja oppien siirtämistä sukupolvilta toisille. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään yleistä kiinnostusta rakennuskulttuuria kohtaan. Toiminnallaan yhdistys tukee kestävää kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-ylläpitää ja hoitaa rakennuskulttuurikeskustoimintaa, joka
-tarjoaa rakennuskulttuuriin ja erityisesti korjausrakentamiseen ja rakennusten huoltoon liittyvää puolueetonta neuvontaa.
-järjestää koulutus-, esittely- ja keskustelutilaisuuksia.
-harjoittaa alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja levittää tietoa eri medioissa.
-kehittää yhteistyötä ja vaihtaa kokemuksia ja tietoa yritysten, viranomaisten, oppilaitosten, tutkimuskeskusten, yhdistysten ja kansalaisliikkeiden sekä muiden toimijoiden kanssa.
-ideoi ja luo uusia tarkoitukseen soveltuvia kehityshankkeita ja -projekteja ensisijaisesti jäsenorganisaatioiden kanssa.
-voi palkata työntekijöitä.
-voi vuokrata ja hankkia toimitiloja omaan käyttöön.
-voi olla jäsen yhteisössä, jolla on vastaava tarkoitus.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
-harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
-harjoittaa kahvila- ja anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa jäsenilleen.
 
4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja toimii niiden hyväksi. Yhteisöksi katsotaan kaupparekisteriin rekisteröity yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhdistysrekisteriin rekisteröity yhdistys, säätiörekisteriin rekisteröity säätiö tai julkisyhteisö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen:
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
3) ei enää täytä enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa  vuoden ajalta maksamatta, eräpäivästä lukien.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäsenen on suoritettava yhdistykselle liittymismaksu sekä vuosittainen jäsenmaksu. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus voidaan määrätä erisuuruiseksi kaupparekisteriin rekisteröidylle yhteisölle, yksityisille elinkeinon harjoittajille, yhdistyksille, säätiöille ja julkisyhteisöille.  Yhdistyksen syyskokous päättää liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruudesta ja porrastuksesta.

6. Toimielimet ja päätösvalta
Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle sähköpostitse tai kirjeellä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen esitettävä se kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle viipymättä, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Syyskokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
8. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja kokouspalkkio.
9. Valitaan jäsenyhteisöjen piiristä hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimikaudelle.
10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain helmikuun ja toukokuun välisenä aikana. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien antama lausunto.
6. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita yhdistyksen kokouksen asioita, joita hallitus ei yksin voi päättää ovat:

1) yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
2) kiinteistön luovuttaminen tai kiinnittäminen tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttaminen
3) hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan/toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen
4) yhdistyksen purkaminen.

Hallitus
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus. Hallituksen valitsee yhdistyksen syyskokous vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) neljääntoista (14) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen
-toiminnan ja talouden ohjaaminen ja valvonta
-toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta seuraavalle toimintavuodelle
-edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laadinta
-kokouksen antamien muiden tehtävien suorittaminen yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
-jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättäminen.

7. Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja yksin taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, kukin yksin. Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

8. Tilinpäätös
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen esittämä edellisen vuoden toimintakertomus on annettava tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

9. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

10. Muut määräykset
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.